قالب های آماده PSD

نمونه قالب های آماده رزومه فارسی قابل ویرایش در فتوشاپ (PSD)

رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۱
رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۲
رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۳
رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۴
رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۵
رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۶
رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۷
رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۸
فرم خام رزومه
قالب رزومه آماده PSD شماره ۹